White villa interior with staircase

White villa interior wih staircase and decorative houseplant